Algemene Voorwaarden

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden van Pijl solutions B.V.
(hierna: “Pijl Solutions”) gevestigd aan de Middel
Broekweg 67, 2675 KG te Honselersdijk, KvK 27227387,
wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden
van Pijl Solutions.

Dienst(en) De door Pijl Solutions aan Opdrachtgever te
leveren en geleverde diensten en producten.
Helpdesk Pijl Solutions stelt voor alle Opdrachtgevers
(op basis van nacalculatie) een Helpdesk ter beschikking
voor allerhande ICT vraagstukken.

Meer- en minderwerk Toevoeging of vermindering van
de Diensten die leiden tot bijbetaling boven of inhouding
op de overeengekomen prijs.

Offerte Het schriftelijke aanbod van Pijl Solutions om
tegen een bepaalde prijs een bepaald Dienst aan
Opdrachtgever te leveren danwel installeren.
Opdrachtgever De partij (particulier of zakelijk) die de
Diensten afneemt van Pijl Solutions.

Overeenkomst Een overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Pijl Solutions voor de levering of
uitvoering van de Dienst. Een overeenkomst kan tevens
zijn een tussen Partijen geaccepteerde Offerte.

Partijen Opdrachtgever en Pijl Solutions gezamenlijk.
Partij Opdrachtgever of Pijl Solutions afzonderlijk.

Pijl Solutions De partij die de Dienst aan Opdrachtgever
levert danwel werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever uitvoert.

Pro Actief Beheer Het op afstand of op locatie
verrichten van alle noodzakelijke controles en
ondersteuning van servers en werkstations van
Opdrachtgever. Pro Actief Beheer kan worden
afgenomen als Basis pakket of Uitgebreid pakket.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op
de Offertes schriftelijk of mondeling uitgebracht door Pijl
Solutions en alle Overeenkomsten gesloten tussen
Partijen. De Algemene voorwaarden worden ter hand
gesteld aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever deze
Algemene voorwaarden niet heeft ontvangen, kunnen
deze op verzoek kosteloos worden toegezonden danwel
worden geraadpleegd op de website van Pijl Solutions.
De Algemene voorwaarden worden geacht bekend en
geaccepteerd te zijn door Opdrachtgever indien Pijl
Solutions aanvangt met de uitvoering van haar Diensten.


2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of
specifieke voorwaarden van Opdrachtgever, onder
welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2.3 Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige
bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig
van kracht blijven en zullen Partijen ter vervanging van
de nietige dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe
bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling
in acht worden genomen.


2.4 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de
Algemene voorwaarden en het bepaalde in de
Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de
Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene
voorwaarden.


2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene
voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk
tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of
aanvulling geldt slechts voor de betreffende
Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes
3.1 Offertes van Pijl Solutions zijn vrijblijvend en
vervallen uiterlijk 8 dagen na de datum van de Offerte
tenzij anders vermeld. De Offerte zal schriftelijk worden
verstrekt tenzij Partijen mondeling afspraken wensen
vast te leggen, zoals bijvoorbeeld indien met spoed
werkzaamheden door Pijl Solutions worden verricht.

3.2 Indien de Opdrachtgever een geaccepteerde Offerte
annuleert, óók voordat Pijl Solutions is begonnen met de
uitvoering van de Offerte danwel Overeenkomst, is
Opdrachtgever gehouden alle kosten gemaakt of schade
geleden door Pijl Solutions te vergoeden. Opdrachtgever
is ermee bekend dat Pijl Solutions na acceptatie van de
schriftelijke of mondelinge Offerte, in sommige gevallen
materialen, producten of diensten afneemt bij externe
leveranciers en dus direct aanvangt van de uitvoering
van de Overeenkomst.

3.3 Opdrachtgever wordt geacht zich in voldoende mate
op de hoogte te hebben gesteld van de wijze van gebruik
en doel van de Dienst. Opdrachtgever kan zich niet
beroepen op dwaling indien de Dienst niet geschikt is
voor het doel waarvoor Opdrachtgever de Dienst wil
gebruiken.

Artikel 4. Meer- en minderwerk
4.1 Indien naar het oordeel van Pijl Solutions sprake is
van Meerwerk en dit naar het oordeel van Pijl Solutions
gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of
levertijd, zal in overleg met Opdrachtgever een nieuwe
prijs en levertijd worden vastgesteld. Werkzaamheden
die op voorhand door de Pijl Solutions hadden kunnen
worden voorzien, zullen niet in rekening kunnen worden
gebracht als Meerwerk.

4.2 Pijl Solutions mag slechts na goedkeuring van
Opdrachtgever wijzigingen aanbrengen in de omvang,
de samenstelling en functionaliteit van de Dienst. Indien
Opdrachtgever Pro Actief Beheer afneemt zal de

samenstelling en omvang van de Overeenkomst
automatisch worden aangepast indien het aantal
servers, werkstation, PC’s of andere apparatuur wijzigt.
Pijl Solutions hoeft in dat geval geen goedkeuring of
toestemming te vragen van Opdrachtgever.

Artikel 5. Prijzen
5.1 De overeengekomen prijzen uit de Offerte zijn
leidend.

5.2 De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn
exclusief BTW (tenzij anders vermeld op de Offerte) en
omvatten alle kosten in verband met nakoming van de
verplichtingen van Pijl Solutions uit de Overeenkomst.
Pijl Solutions is verplicht het van toepassing zijnde BTW
percentage te vermelden.

5.3 Pijl Solutions is gerechtigd de prijzen aan te passen
gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien
deze prijswijziging onacceptabel is voor Opdrachtgever
is deze gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in
overeenstemming met artikel 17 van deze Algemene
voorwaarden.

5.4 Indien de prijs van de Dienst afhankelijk is van het
verbruik door Opdrachtgever, zal Pijl Solutions het
daadwerkelijke verbruik in rekening brengen. De
administratie van Pijl Solutions is leidend bij het
vaststellen van de hoogte of omvang van het verbruik.

Artikel 6. Levering
6.1 Het overeengekomen moment van levering is geen
fatale termijn. Indien Pijl Solutions niet of niet tijdig
nakomt zal Opdrachtgever Pijl Solutions schriftelijk in
gebreke stellen waarbij een redelijke termijn tot herstel
wordt geboden. Indien nakoming in zijn geheel niet meer
mogelijk is treedt het verzuim direct in.

6.2 Leveringen van verschillende Diensten mogen door
Pijl Solutions in één levering worden geleverd.

6.3 Levering vindt uitsluitend plaats op de door Partijen
overeengekomen locatie.

6.4 Indien Opdrachtgever aan Pijl Solutions verzoekt de
levering uit te stellen, zullen Pijl Solutions en
Opdrachtgever een nieuwe datum plannen voor het
leveren van de Dienst.

6.5 Bij uitstel van de leverdatum door één der Partijen,
zullen Partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum
overeen komen. Uitstel van de levering is geen reden
voor het ontbinden van de Overeenkomst en geeft
Opdrachtgever geen recht op compensatie of korting. Bij
ontbinding danwel annulering van de opdracht blijft
artikel 3.2 onverkort van kracht.

Artikel 7. Verplichtingen Partijen
7.1 Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de
normale werktijden die gelden voor de Pijl Solutions,
tenzij anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever
Pro Actief Beheer Basis afneemt zal de Helpdesk zijn
geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur met
uitzondering van nationale feestdagen. Bij de afname
van Pro Actief Beheer Uitgebreid zal de Helpdesk zijn
geopend op werkdagen van 7.00 tot 22.00 uur met
uitzondering van nationale feestdagen. Pijl Solutions is
gerecht deze tijden eenzijdig aan te passen gedurende
de looptijd van de Overeenkomst.

7.2 Pijl Solutions neemt bij de uitvoering van het werk de
daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in
acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van
de levering.

7.3 De Opdrachtgever zal bij levering van goederen of
diensten op locatie, de afleverlocatie gereedhouden voor
levering van de Dienst en vrij van enige obstakels die de

uitvoering van werkzaamheden of de levering van
Diensten kan hinderen. Indien de Dienst wordt
uitgevoerd op afstand (remote) zal Opdrachtgever
softwarematige toegang beheren in het systeem en deze
toegang verlenen aan Pijl Solutions.

7.4 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door
derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen
die niet tot het werk van de Pijl Solutions behoren,
zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van
werkzaamheden of de levering van Diensten daarvan
geen vertraging ondervindt. Opdrachtgever vrijwaart Pijl
Solutions voor alle schade ontstaan door het niet, niet
tijdig of niet volledig uit kunnen voeren van de
overeengekomen werkzaamheden of levering van de
Diensten.

7.5 Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de Dienst
zich zorgvuldig en verantwoordelijk gedragen zoals het
maatschappelijk verkeer betaamt. Opdrachtgever zal
zich onthouden van gedrag waarbij Pijl Solutions of
enige andere klanten of leveranciers van Pijl Solutions
hinder ondervinden.

7.6 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het
nemen van afdoende maatregelen ter beveiliging van
zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem
(hard- en software, configuratie, randapparatuur en
verbindingen).

Artikel 8. Eigendom
8.1 Het eigendom van de Dienst, alsmede onderdelen
van de Dienst, gaan over bij volledige betaling. Indien er
sprake is van natrekking, vermenging danwel
zaaksvorming heeft Pijl Solutions het recht op
compensatie ter hoogte van de Dienst, Offerte of factuur.

Artikel 9. Facturering en betaling
9.1 Opdrachtgever zal een factuur binnen dertig dagen
na factuurdatum voldoen, tenzij op de Offerte een
andere betalingstermijn is opgenomen. Bezwaren tegen
de hoogte of inhoud van de factuur schorten de
betalingsverplichting in geen geval op. Indien
Opdrachtgever Pro Actief Beheer afneemt, zal dit per
kwartaal vooraf worden gefactureerd. Indien
Opdrachtgever gebruik maakt van de Helpdesk bij Pro
Actief Beheer danwel andere aanvullende diensten
afneemt, kan dit plaatsvinden op locatie van de
Opdrachtgever of op afstand (remote). Indien deze
werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever worden
uitgevoerd, zal dit per uur worden gefactureerd met een
minimum van één uur. Indien deze werkzaamheden op
afstand (remote) plaatsvinden zal per 15 minuten
worden gefactureerd met een minimum van 15 minuten.
Dergelijke werkzaamheden zullen worden gefactureerd
op basis van nacalculatie.

9.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om bedragen die
Pijl Solutions aan Opdrachtgever verschuldigd is met de
facturen te verrekenen.

9.3 Pijl Solutions is gerechtigd wettelijke rente,
incassokosten of overige kosten op Opdrachtgever te
verhalen indien Opdrachtgever te kort komt in de
nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene
voorwaarden, Offerte of Overeenkomst.

9.4 Pijl Solutions is te allen tijde gerechtigd haar
verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te
schorten indien en voor zover Opdrachtgever
(gedeeltelijk) tekortkomt in de nakoming van zijn
verbintenis.

9.5 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele
wijze afstand van recht in.

Artikel 10. Garantie
10.1 Pijl Solutions staat ervoor in dat de geleverde Dienst
voldoet aan hetgeen is overeengekomen, vrij is van
gebreken en geschikt is voor gebruik zoals
Opdrachtgever van de Dienst mag verwachten.

10.2 Indien de Dienst na oplevering gebreken vertoont,
dient de Opdrachtgever de Pijl Solutions hiervan
onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering te
informeren. Indien geen melding is gedaan binnen 14
dagen na levering wordt de Dienst geacht te zijn
geaccepteerd.

10.3 Indien een Dienst aan Pijl Solutions is geleverd door
een derde partij of leverancier, zal de garantie geboden
aan Opdrachtgever strekken tot zover deze derde partij
of leverancier garantie biedt aan Pijl Solutions.

10.4 Garantie vervalt indien herstelwerkzaamheden
worden uitgevoerd door een andere partij dan Pijl
Solutions. Indien enige gebreken ontstaan, zal
Opdrachtgever Pijl Solutions onverwijld informeren.

10.5 Geen garantie kan worden geboden voor gebreken
ontstaan door omstandigheden buiten de macht van Pijl
Solutions of op goederen en diensten geleverd door een
derde partij.

Artikel 11. Gebruik en beschikbaarheid
11.1 Pijl Solutions is gerechtigd de Diensten technisch in
te richten zoals Pijl Solutions op enig moment beslist. Pijl
Solutions is gerechtigd de Diensten gedurende de
Overeenkomst technisch te wijzigen of te verbeteren
zolang dit geen afbreuk doet aan de dienstverlening.


11.2 Pijl Solutions streeft naar een zo hoog mogelijke
beschikbaarheid en zal zich hiervoor inspannen. Pijl
Solutions kan echter geen enkele garantie geven met
betrekking tot beschikbaarheid. Opdrachtgever is
bekend met het feit dat Pijl Solutions in relatie tot

beschikbaarheid afhankelijk is van derde partijen en
derhalve geen garantie afgeeft voor (technische)
beschikbaarheid van de Diensten.

11.3 Indien de Dienst een minimale periode van gebruik
vereist, zal dit te allen tijde worden weergegeven op de
Offerte of Overeenkomst. Bij opzegging van de Dienst
voorafgaand aan het eindigen van de minimale periode
van gebruik, zal Opdrachtgever het bedrag verschuldigd
zijn tot aan de minimale periode van gebruik.

11.4 Ingeval van een storing zal Opdrachtgever dit
onverwijld aan Pijl Solutions melden. Pijl Solutions zal
alle redelijke inspanning leveren de storing te verhelpen.
Indien een storing is veroorzaakt door een doen of
nalaten van Opdrachtgever, zal Pijl Solutions
herstelwerkzaamheden verrichten tegen het op dat
moment geldende uurtarief. Storingen welke
veroorzaakt worden door veiligheidslekken en/of bugs
die niet door softwareleveranciers verholpen zijn,
calamiteiten zoals brand, inbraak, waterschade, schade
veroorzaakt door derden zoals elektriciteit en datalijn
storingen (DSL, glasvezel) en storingen veroorzaakt
door infecties en computervirussen welke niet door
antivirussoftware herkend en/of verwijderd kunnen
worden vallen buiten altijd buiten de Overeenkomst.
Tevens zijn storingen veroorzaakt door
gebruikersfouten, printer(s), hardware ouder dan vijf
jaar, gratis software, besturingssystemen die meer dan
twee versies achterlopen en installatie van hardware
en/of software door derden uitgesloten op de
Overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De Pijl Solutions is niet aansprakelijk voor enige
schade van Opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is
van grove schuld of opzet aan de zijde van de Pijl
Solutions. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot
tweemaal de hoogte van het factuurbedrag, dan wel,
indien en voor zover er sprake is van een verzekerde

schade, tot de hoogte van de onder de verzekering
feitelijk uitgekeerde somma.

12.2 Aansprakelijkheid van Pijl Solutions voor indirecte
schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3 Pijl Solutions is nimmer aansprakelijk voor verlies
van data of persoonsgegevens danwel enige andere
schade ontstaan uit het niet of niet-volledig functioneren
van de Dienst tenzij sprake is van opzet of grove schuld
aan de zijde van Pijl Solutions.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Partijen zullen alle (vertrouwelijke) informatie die
Partijen in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst verkrijgen, geheimhouden en niet zonder
schriftelijke toestemming van de andere Partij delen met
derde partijen.

13.2 De geheimhoudingsverplichtingen zoals genoemd
in dit artikel hebben geen betrekking op:
I. informatie die op het moment dat deze
ter beschikking kwam van Partijen reeds voor het
publiek toegankelijk was;
II. informatie die toegankelijk is geworden zonder dat
dit het gevolg is van het niet nakomen van deze
geheimhoudingsverplichting;
III. informatie die Partijen op rechtmatige wijze
hebben verkregen danwel daarmee bekend zijn
geworden voordat deze informatie aan Partijen ter
beschikking werd gesteld;
IV. informatie die bekend moet worden gemaakt door
een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting.
V. informatie welke onafhankelijk door de
ontvangende Partij is ontwikkeld.

13.3 In geval van overtreding door Opdrachtgever van
zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel is Pijl
Solutions gerechtigd een onmiddellijke opeisbare boete
van EUR 50.000,-- per gebeurtenis op te eisen. Deze
boete laat andere rechten van Pijl Solutions onverlet.

13.4 Pijl Solutions behoudt het recht voor om de bij de
uitvoering van de Diensten opgedane kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
14.1 Opdrachtgever zal de naam van Pijl Solutions en/of
de namen van haar medewerkers niet gebruiken in
publicaties en/of advertenties of anderszins zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Pijl
Solutions.

14.2 De intellectuele eigendomsrechten zullen op geen
enkele wijze worden overgedragen aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht op de
intellectuele eigendomsrechten ontstaan uit de Diensten
na volledige betaling van de factuur van Pijl Solutions
tenzij expliciet anders overeengekomen tussen Partijen.

14.3 Pijl Solutions garandeert het vrije en ongestoorde
gebruik van het resultaat van de Diensten.

14.4 Pijl Solutions garandeert dat de Dienst geen inbreuk
maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.
Producten of diensten welke Pijl Solution inkoopt bij
derden zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze garantie
Pijl Solutions vrijwaart Opdrachtgever tegen alle
(dreigende) aanspraken van derden wegens een inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten welke toekomen aan
Pijl Solutions.

Artikel 15. Overdracht rechten en verplichtingen
15.1 Opdrachtgever zal de Overeenkomst of de rechten
en de verplichtingen die uit de Overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Pijl Solutions, welke haar
toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.

15.2 Bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst
zal Pijl Solutions alle medewerking verlenen aan
overdracht van alle beschikbare documentatie met
betrekking tot het systeem en de Dienst op basis van het
dan geldende tarief van Pijl Solutions.

Artikel 16. Meldplicht data
lekken en bescherming persoonsgegevens
16.1 Parten zullen alle vertrouwelijk informatie, in het
bijzonder (gevoelige) persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, Telecommunicatiewet danwel
enige andere op dat moment geldende wet- en
regelgeving. Partijen zullen passende organisatorische
maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van
informatie en de bescherming van persoonsgegevens te
waarborgen.

16.2 Partijen erkennen dat Opdrachtgever te allen tijde
zal worden aangemerkt als
“verwerkingsverantwoordelijke” en Pijl Solutions als
“verwerker” onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming danwel de op dat moment van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.

16.3 Opdrachtgever verleent aan Pijl Solutions expliciete
toestemming de persoonsgegevens van of in het bezit
van Opdrachtgever te verwerken en zal, indien
noodzakelijk, de toestemming verkrijgen van de
betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking
hebben. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat Pijl
Solutions bij sommige dienstverlening zoals proactief

beheer, toegang heeft tot een pc op afstand en de data
of gegevens op deze pc kan inzien.

16.4 Ingeval van een datalek of het ernstige vermoeden
daarvan zal Pijl Solutions dit met bekwame spoed na
constatering hiervan melden aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever blijft verantwoordelijk het datalek te
melden aan enige toezichthouder danwel aan een
betrokkene indien een aanzienlijke kans bestaat op
ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van
persoonsgegevens

16.5 Indien Pijl Solutions op grond van wetgeving
verplicht is melding te doen aan de toezichthouder of de
betrokkene, zal Opdrachtgever waar mogelijk zijn
volledige medewerking verlenen om aan deze
verplichting te kunnen voldoen.

16.6 Alle persoonsgegevens zullen zoveel mogelijk
worden verwerkt binnen de EER (Europese
Economische Ruimte bestaande uit alle landen van de
Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).
Opdrachtgever is ermee bekend dat bij afname van
bepaalde Diensten het onontkoombaar is dat
persoonsgegevens door een derde partij buiten de EER
worden verwerkt zonder dat Pijl Solutions hier invloed op
heeft. Diensten ontwikkeld buiten de EER zoals
producten en diensten van Microsoft, zullen altijd
persoonsgegevens verwerken buiten de EER.
Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat
persoonsgegevens buiten de EER kunnen worden
verwerkt.

16.7 Pijl Solutions kan nimmer verantwoordelijk zijn voor
de verwerking van persoonsgegevens door derde
partijen danwel leveranciers van software of andere
producten die Pijl Solutions op haar beurt als reseller
levert aan Opdrachtgever.

Artikel 17. Ontbinding
17.1 Partijen kunnen de Overeenkomst per direct
ontbinden indien één of meer van de volgende
gebeurtenissen zich voordoet:
a). Een Partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst of
Algemene voorwaarden na schriftelijke
ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet naar behoren
nakomt;
b). Een Partij surseance van betaling heeft
aangevraagd, in staat van faillissement verkeert;
c). Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van
de andere Partij wordt gelegd;
d). Een Partij haar onderneming staakt, fuseert,
liquideert of overgaat tot overdracht van (een
aanzienlijk deel van) haar onderneming.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Indien Partijen door overmacht, zijnde een
niet-toerekenbare tekortkoming, niet aan hun
verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden
die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand.

18.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan:
gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel
of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.
18.3 De Partij die zich beroept op overmacht zal dit zo
spoedig mogelijk onder opgave van redenen kenbaar
maken aan de andere Partij.

18.4 Wanneer de overmacht van een Partij langer dan
90 dagen voortduurt, heeft de andere Partij het recht de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te
beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding
van schade.

Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene
voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
19.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op
de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden.
19.3 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen zullen zij
zich redelijkerwijs inspannen om gezamenlijk het geschil
op te lossen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen
zullen zij het geschil voorleggen aan een daartoe
bevoegde rechter.

Meer weten

over onze dienstverlening
of heeft u andere vragen?

Wij helpen u verder